Naar content
Image

De pijlers van Bionext

Samenwerking in de keten is de beste garantie voor een gezonde ontwikkeling van de biologische landbouw en voeding. Bionext faciliteert deze ketensamenwerking, zorgt voor verbinding en behartigt belangen bij onder andere de overheid. De vier schakels van de keten van biologische landbouw en voeding zijn: boeren, handel & verwerking, speciaalzaken en consumenten. 

De eerste drie zijn als pijlers georganiseerd in afzonderlijke verenigingen: Biohuis, BioNederland en Biowinkelvereniging. Samen vormen zij het bestuur van Stichting Bionext en bepalen de prioriteiten.

Biohuis is de vereniging voor biologische boeren en tuinders. De leden zijn georganiseerd in 15 subverenigingen, die vertegenwoordigd zijn in het adviesorgaan Bioraad. Met het lidmaatschap wordt een deel van het werk van Bionext gefinancierd. Samen met andere schakels uit de keten financiert Biohuis ook de publiekscampagnes van Bionext. 
Lees meer over Biohuis

BioNederland is de vereniging van biologische producenten en handelsbedrijven. Leden van BioNederland zijn vertegenwoordigd in de keten- en themagroepen voor dierlijke en plantaardige sectoren. In 2015 waren circa 90 bedrijven lid, die gezamenlijk 70% van de omzet in biologisch vertegenwoordigen.
Lees meer over BioNederland

De Biowinkelvereniging kent behalve vrije winkels ook de drie franchiseorganisaties Ekoplaza, Estafette en Natuurwinkel als lid. De vereniging vertegenwoordigt 50% van de 350 biologische speciaalzaken.
Lees meer over de Biowinkelvereniging

Die vierde tak: een consumentenvereniging is er (nog) niet. Wel kent Bionext donateurs (1.100). In lijn met de landelijke trend treedt een verschuiving op van generieke donaties naar donaties per project, zoals project “Hart voor Biodiversiteit, geen octrooi op leven”.

Afbeelding Links

Het bestuur

Bionext wordt bestuurd door de Raad van Toezicht en het Verenigingsoverleg. Die hebben beide hun eigen rol in het besturen van de organisatie: de Raad van Toezicht meer praktisch en het Verenigingsoverleg meer inhoudelijk.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het controlerende orgaan als het gaat over financiële gezondheid van Bionext en veranderingen van huishoudelijke aard. In de Raad zijn leden van de verschillende verenigingen vertegenwoordigd.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:

Verenigingsoverleg

Het Verengingsoverleg, statutair het Ketenoverleg genoemd, bestaat uit een grotere groep leden dan de Raad van Toezicht. Zij bespreken met elkaar de inhoudelijke koers van de biologische sector en de rol van Bionext daarin. In dit overleg wordt bepaald aan welke thema's er een komende periode gewerkt wordt, hoe we campagne gaan voeren, etc. De deelnemers aan Het Verenigingsoverleg zorgen voor breed draagvlak binnen hun eigen vereniging voor de genomen besluiten.

Afbeelding rechts

Nationale en internationale samenwerking

Naast samenwerking met de verschillende schakels uit de keten, werkt Bionext ook samen met de overheid, onderzoeksinstellingen, belangenverenigingen en een groot aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Bionext maakt ook deel uit van internationale samenwerkingsverbanden. Bionext is lid van IFOAM, de International Federation of Organic Agricultural Movements, die wereldwijd actief is. IFOAM telt ongeveer 700 lidorganisaties in meer dan 100 landen. De IFOAM EU Groep is de Europese onderafdeling van IFOAM. Bionext zit in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van IFOAM-EU. Als zodanig vertegenwoordigt Bionext alle Nederlandse leden van IFOAM, zoals SKAL en een aantal producenten.