Naar content
Image
Terug

Opinieartikel vlees en klimaat

Opinieartikel vlees en klimaat

19 mrt 2018 Redactie Bionext

Het vlees is zwak

De meeste mensen weten wel dat het verstandig is minder vlees te eten. Maar in de praktijk blijkt dit lastig; de geest is gewillig, het vlees is zwak. Niet alleen de consument, maar ook de overheid heeft een taak in het verminderen van vleesconsumptie.

 

Veestapel moet krimpen

De productie van vlees veroorzaakt uitstoot van de broeikasgassen kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Dit is zeer belastend voor het milieu. Het mestoverschot in Nederland zorgt voor verzuring en een verlies aan biodiversiteit. Daarnaast veroorzaakt het vervuiling van het oppervlakte- en grondwater. Dit betekent hoge kosten voor (drink)waterzuivering.

Recent berekende Natuur & Milieu in haar Voedselvisie dat om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen het aantal koeien en varkens in Nederland met 40% moet krimpen. Ook het aantal kippen moet met 20% omlaag.

 

Transitie naar balans

Dit rijmt niet met onze huidige landbouwsector die vooral gericht is op productie en schaalvergroting. Dit betekent zo veel mogelijk dieren en kilo’s opbrengst per vierkante meter. Voor veel boeren is alleen op die manier een fatsoenlijk inkomen te verdienen. Hoe kunnen we de hoognodige transitie naar een kleinere én duurzamere veehouderij inzetten?

Biologisch kan hierin een gidsfunctie vervullen. Het is de enige landbouwmethode die uitloop van dieren verplicht stelt en waarbij biologische veehouders al hun biologische mest verplicht op biologische grond moeten afzetten. Dat begrenst op een natuurlijke manier het aantal dieren dat een biologische veehouder kan houden. Biologisch loopt bovendien voor op het vlak van dierenwelzijn. Niet voor niets schakelen steeds meer boeren over naar biologisch.

 

Rol van true price

Aan de consumentenkant zien we een zorgelijke ontwikkeling: na een jarenlange dalende trend in vleesconsumptie nam de consumptie afgelopen jaar weer toe. Nederlanders aten afgelopen jaar gemiddeld 38 kilo vlees per persoon. Veel meer dan past in een gezond eetpatroon. In de praktijk blijkt het minderen van vleesconsumptie lastig. Het is dan ook tijd dat de overheid de milieu-impact van vlees doorberekent door invoering van het true price principe. Wanneer je de uitstoot van broeikasgassen, de aantasting van biodiversiteit door overschotten aan fosfaat en nitraat uit mest en de kosten van drinkwaterzuivering doorberekent in de prijs van vlees wordt dit automatisch een stuk duurder. De overheid gidst hiermee de consument richting minder vlees. De keuze voor plantaardige producten wordt zo in één klap aantrekkelijker. De biologische vleesproductie verlaagt juist de maatschappelijke onkosten. Daardoor is het vlees duurder en ga je er vanzelf minder van eten. Precies het effect dat nodig is.

 

Bavo van den Idsert, directeur Bionext

0


0 Reacties Reactie toevoegen